PowerPoint 2010 1

PowerPoint 2010 1

Microsoft – Commercial
PowerPoint 2010 là một ứng dụng hình ảnh và đồ họa, chủ yếu được sử dụng để tạo bản trình bày. Với PowerPoint, người dùng có thể tạo, xem, và trình bày slide cho thấy kết hợp văn bản, hình dạng, hình ảnh, đồ thị, hoạt hình, biểu đồ, video, và nhiều hơn nữa.

Tổng quan

PowerPoint 2010 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.535 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PowerPoint 2010 là 1, phát hành vào ngày 26/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

PowerPoint 2010 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

PowerPoint 2010 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PowerPoint 2010!

Cài đặt

người sử dụng 6.535 UpdateStar có PowerPoint 2010 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản